در ترمینال ویژوال استدیو کد دستورات زیر رو به ترتیب وارد میکنیم: البته برنامه ادیتور ویژال استدیو کد بایستی از طریق Run as administrator اجرا شده باشه

Get-ExecutionPolicy

Set-ExecutionPolicy remotesigned

لینک منبع